ALGEMENE VOORWAARDEN CARTELLO WEAR

ARTIKEL 1.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Cartello Wear een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: de koper als bedoeld in lid 2 die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: iedere tussen Cartello Wear en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Cartello Wear zich, tegen een Nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Cartello Wear en een consument in de webwinkel wordt gesloten.

Webwinkel/website: www.cartellowear.nl / www.cartellowear.com

Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Cartello Wear aan de koper te leveren zaken, zoals kleding en accessoires.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten door of namens de consument.

ARTIKEL 2.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cartello Wear en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3.

AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Cartello Wear vrijblijvend.

De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Cartello Wear dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Cartello Wear, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cartello Wear anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Cartello Wear aan de koper bevestigd.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Cartello Wear niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4.

LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

De levering van bestellingen vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres of afhaalpunt.

Cartello Wear behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consumenten ontvangst is genomen.

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

Cartello Wear spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Cartello Wear vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Cartello Wear treedt niet eerder in dan nadat de koper Cartello Wear schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Cartello Wear de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Overeengekomen leveringstermijnen vangen overigens niet eerder aan dan nadat Cartello Wear alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Cartello Wear verschuldigde bedragen te voldoen.

Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Cartello Wear de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Cartello Wear verschuldigde bedragen.

In het geval dat de koper de afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Cartello Wear mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Cartello Wear is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Cartello Wear verschuldigde bedragen en kosten voor opslag van de producten.

Indien Cartello Wear bij toepassing van de leden 5, 6 of 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper zijn in die leden bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5.

ONDERZOEK EN RECLAMES

De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Cartello Wear.

In geval van ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken van de producten, dient de koper daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Cartello Wear.

Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Cartello Wear uit een dergelijke klacht van de koper geen enkele verplichting voort.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Cartello Wear verschuldigde bedragen bestaan.

In afwijking van het bepaalde in lid 2 vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Cartello Wear is geklaagd.

ARTIKEL 6.

GARANTIE

Cartello Wear levert de producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk door Cartello Wear is vermeld, met dien verstande dat Cartello Wear er in elk geval voor instaat dat de producten “………” en …… stond s3” gedurende een termijn van 12 maanden na de levering vrij zullen zijn van technische gebreken.

In geval de koper ten aanzien van de bestelde producten als wederverkoper handelt in het kader van de uitoefening van zijn handels- of bedrijfsactiviteit, vangen overeengekomen garantietermijnen pas aan op het moment dat de koper de producten aan de eindgebruiker heeft verkocht, waarbij de vanwege de wederverkoper uitgegeven aankoopnota bepalend is voor de aanvang van de garantietermijn. De bedoelde aankoopnota dient aan Cartello Wear te worden overgelegd om enige garantieaanspraak geldig te maken.

Een door Cartello Wear, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Cartello Wear kunnen doen gelden.

Elke garantie op een product vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Cartello Wear kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Cartello Wear en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Cartello Wear zijn uitgevoerd.

Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cartello Wear worden geretourneerd. In geval van een terechte aanspraak op garantie, draagt Cartello Wear in zorg voor kosteloos herstel of vervanging van het defecte product.

Het bepaalde in lid 4 en 5 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van de koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

ARTIKEL 7.

RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e- mail of door gebruikmaking van het door Cartello Wear aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Cartello Wear. Zo spoedig mogelijk nadat Cartello Wear in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Cartello Wear de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Cartello Wear retourneren.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Cartello Wear is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument een verzoek bij Cartello Wear heeft ingediend de overeenkomst op afstand te ontbinden.

Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

Cartello Wear zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Cartello Wear zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 8.

UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, alsook een “…….”, “…….. stond s222” of ander gelijksoortig product dat na gebruik door de consument dan wel een derde om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne redelijkerwijs niet retour kan worden genomen en redelijkerwijs niet kan worden doorverkocht.

een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 9.

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

In geval de door Cartello Wear te leveren producten voor wederverkoop door de koper bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper.

Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Cartello Wear is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Cartello Wear n is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.

Cartello Wear garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is, onverminderd het bepaalde in artikel 6, zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

Cartello Wear verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van Cartello Wear, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Cartello Wear met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van Cartello Wear anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Cartello Wear vereist.

Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Cartello Wear.

De wederverkoper is verplicht om de door Cartello Wear gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de koper niet dan na een schriftelijke toestemming van Cartello Wear toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 10.

OVERMACHT

Cartello Wear is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien Cartello Wear bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Cartello Wear is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Cartello Wear ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Cartello Wear gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Cartello Wear verschuldigde bedragen heeft gesteld.

Voorts is Cartello Wear gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Cartello Wear op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Cartello Wear ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien Cartello Wear de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12.

BETALINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten en is Cartello Wear niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de koper de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Cartello Wear verschuldigde bedragen heeft voldaan. In geval van een consumentenkoop zal Cartello Wear de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs, doch indien de consument voor vooruitbetaling heeft gekozen, is Cartello Wear ook in dat geval niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de consument de vooruitbetaling volledig heeft voldaan.

Betalingen dienen te geschieden op één van de door Cartello Wear aangewezen betaalmethoden. In geval overboeking is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Cartello Wear voorgeschreven wijze.

Cartello Wear is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 13.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Cartello Wear, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 5 en 6, is Cartello Wear na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.

De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Cartello Wear kan worden toegerekend.

Cartello Wear is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van Cartello Wear is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Cartello Wear betrekking heeft.

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Cartello Wear bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

De koper vrijwaart Cartello Wear van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Cartello Wear toerekenbaar is.

In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Cartello Wear geleverde producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Het is de koper, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en aldus zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Bij verkoop en/of levering door de wederverkoper aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. Tevens is de wederverkoper in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud van dit artikel, met dien verstande dat de derde geen bevoegdheid tot bezwaring of vervreemding mag worden toegekend. Op het moment van doorlevering aan een derde, verkrijgt Cartello Wear de vordering(en) van de wederverkoper op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.

Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Cartello Wear hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Cartello Wear of door Cartello Wear aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Cartello Wear is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

Als de koper, nadat de verkochte zaken door Cartello Wear aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Cartello Wear behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door haar gevoerde merknamen en op de website weergegeven beeldmaterialen. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan dwingend uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 16.

ALGEMEEN KLACHTBELEID

Het kan altijd voorkomen dat iets niet geheel verloopt zoals bedoeld. Klachten dienen (in eerste instantie) bij Cartello Wear te worden ingediend per e-mail (info@cartellowear.eu). Bij Cartello Wear ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een bij Cartello Wear n door een consument ingediende klacht niet leidt tot een oplossing, dan is het mogelijk om het ontstane geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkel Keur via webwinkelkeur.nl/consument/geschil. Het is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR- platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht van de consument nog niet elders in behandeling is, dan staat het de consument vrij om zijn klacht te deponeren via het ODR platform van de Europese Unie.

Het bepaalde in de vorige twee leden van dit artikel, laat het bepaalde in artikel 5 omtrent klachttermijnen onverlet.

ARTIKEL 17.

SLOTBEPALINGEN

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Cartello Wear aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.